Rekomendacje dostarcza Ceneo.pl

» przeczytaj wszystkie opinie

Ogólne warunki gwarancji dla firm i przedsiębiorców

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI


COMODO Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Obowiązują od dnia 04.11.2016
1. ZAKRES ZASTOSOWANIA
1.1. Ogólne Warunki Gwarancji (dalej OWG) stanowią integralną część Umów Sprzedaży oraz związanych z nimi
umów o świadczenie usług, zawieranych pomiędzy COMODO Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa a Kupującymi, dla oferowanych przez nią produktów, o ile umowy te nie stanowią inaczej.
Użyte w dalszej części niniejszych OWG określenia oznaczają:
− „Gwarant” – spółkę COMODO Group Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Dąbrowskiego 181 60-594
Poznań, zarejestrowaną przez: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 0000535828, NIP 972-11-03-700, REGON 300004804
− „Kupujący” - kontrahenta dokonującego od Gwaranta zakupów produktów lub usług. Niniejsze OWG stosuje się
tylko do kontrahentów (przedsiębiorców art. 43 1K.C.) nie będących konsumentami w rozumieniu art. 22 Kodeksu
Cywilnego.
− „Strony” - Gwarant i Kupujący.
− „OWG” - niniejsze Ogólne Warunki Gwarancji COMODO Group Sp. z o.o. Sp.k.
− „Gwarancja Producenta” – warunki gwarancyjne oferowane niezależenie od niniejszych OWG bezpośrednio
przez Producenta.
− „Produkt” - produkty, towary i usługi stanowiące przedmiot statutowej działalności gospodarczej Gwaranta
i w powyższym zakresie objęte gwarancją na terenie Polski, w szczególności: meble, krzesła, wykładziny, itp.
(z wyłączeniem sprzętu AGD).
− „Produkty małogabarytowe” – Produkty o gabarytach nie przekraczających wymiarów: szerokość 80cm,
głębokość 80cm, wysokość 140cm, oraz wagi 50kg, których transport nadmiernie nie obciąża Kupującego,
np. krzesło, kontener z szufladami, mała szafka, akcesoria biurowe, itp.
− „Produkty wielkogabarytowe” – Produkty o gabarytach przekraczających wymiary i wagę Produktów
małogabarytowych lub Produkty niezależnie od ich wymiarów i wagi, które zostały przez Gwaranta zmontowane
w zestaw, np.: biurko z pomocnikiem, zestaw połączonych ze sobą szaf, zabudowa wnęki, meble kuchenne, lada
recepcyjna, itp.
− „Producent” – wytwórca produktów, towarów, sprzedawanych za pośrednictwem COMODO Group
Sp. z o.o. Sp.k.
− „Umowa Sprzedaży” – dokument, na podstawie którego Gwarant realizował dostawę Produktów dla Kupującego.
− „Reklamacja” – pisemnie zgłoszona wada lub uszkodzenie Produktu.
− „Miejsce montażu” – siedziba Kupującego lub inne miejsce, które wyszczególnione było w Umowie Sprzedaży
Produktu, zlokalizowane na terenie Polski.
1.2. Zgodnie z niniejszym OWG Gwarant udziela Kupującemu gwarancji na wszystkie sprzedawane przez siebie
Produkty, zapewnia sprawne działanie oferowanych Produktów pod warunkiem korzystania z nich zgodnie
z przeznaczeniem i warunkami eksploatacji określonymi w dokumentacji Producenta oraz niniejszej OWG.
1.3. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego Strony wyłączają Rękojmię za Produkt.
2. WARUNKI EKSPLOATACJI
2.1. Produkty powinny być użytkowane w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, o stałej temperaturze
i wilgotności.
2.2. Produkty należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
2.3. Produkty skórzane nie powinny stać blisko grzejnika lub innych źródeł ciepła. Minimalna odległość od źródła
ciepła powinna wynosić 30 cm.
2.4. Konserwacji skóry należy dokonywać specjalnymi środkami pielęgnacyjnymi, które tworzą powłokę ochronną,
odporną na wodę i substancje oleiste.
2.5. Konserwacji mebli wykonanych w okleinach sztucznych należy dokonywać poprzez czyszczenie miękką
ściereczką lub gąbką przy użyciu preparatów myjących i konserwujących powierzchnie drewnopochodne,
lakierowane i laminowane (np. płyn do mycia szyb bez amoniaku).
2.6. Meble w okleinach naturalnych należy czyścić bardzo delikatnie, miękką ściereczką nasączoną (nigdy w formie
rozlewania jej na powierzchni mebla) 2-procentowym roztworem alkoholu (np. płyn do mycia szyb bez amoniaku,
roztwór mydła w proporcji 250 ml wiórków mydlanych na 1 litr ciepłej wody oraz mleczka do konserwacji forniru,
z wyłączeniem tłustych środków zapobiegających osiadaniu kurzu np. Pronto przeciw kurzowi), zgodnie
z rysunkiem słojów.
Światło ma wpływ na fornir okleiny naturalnej. Przez pierwsze 6-8 tygodni, gdy mebel początkowo pochłania
światło z otoczenia, nie należy stawiać na powierzchniach żadnych przedmiotów ani ozdób. Nierównomierne
pochłanianie światła może doprowadzić do powstawania trwałych odbarwień, np. w kształcie okręgów.
2.7. Podczas eksploatacji mebli w okleinach naturalnych zaleca się stosowanie podkładek na blatach,
w szczególności pod laptopa, klawiaturę, mysz komputerową oraz w miejscach szczególnie narażonych
na uszkodzenia mechaniczne.
2.8. Przemieszczanie mebli może być dokonywane jedynie poprzez ich przenoszenie (UWAGA: mebli nie wolno
przesuwać po podłodze). Zestawy szaf i biurek połączone ze sobą konstrukcyjnie przed przemieszczeniem należy
zdemontować. Wskazane jest, aby w takim przypadku demontażu dokonał serwis Gwaranta.
2.9. Kupujący dokonuje czyszczenia i konserwacji produktów we własnym zakresie i na własny koszt.
3. ZAKRES GWARANCJI
3.1. Gwarant udziela Kupującemu gwarancji na wszystkie sprzedawane przez siebie Produkty, zapewnia sprawne
działanie oferowanych produktów pod warunkiem korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem i warunkami
eksploatacji określonymi w dokumentacji.
3.2. W okresie trwania gwarancji Gwarant zobowiązany jest bezpłatnie dostarczyć części zamienne lub naprawić
wadliwe Produkty.
3.3. Gwarant odpowiada przed Kupującym wyłącznie za wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących
w sprzedanym Produkcie. Gwarancja nie są objęte wady powstałe z innych przyczyn, a szczególnie w wyniku:
− uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi wad,
− uszkodzeń powstałych podczas transportu i przeładunku (nie dotyczy przewozu wykonanego przez Gwaranta),
− uszkodzeń wynikających z eksploatacji Produktów w warunkach, które nie odpowiadają normalnym warunkom
eksploatacyjnym oraz wynikających z nieprawidłowej konserwacji,
− samowolnych przeróbek lub zmian konstrukcyjnych,
− nieprawidłowego montażu, konserwacji, magazynowania Produktu przez Kupującego,
− uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych, czynników noszących znamiona siły wyższej (pożar, powódź,
wyładowania atmosferyczne itp.),
− wykonywania samodzielnych napraw.
3.4. Gwarancja nie obejmuje części podlegających normalnemu zużyciu Produktu wynikających z jego poprawnej
eksploatacji.
3.5. Gwarancją nie są objęte zmiany spowodowane działaniem promieni słonecznych oraz naturalne cechy
surowca, takie jak: różnice w odcieniach i usłojeniu mebli fornirowanych, różnice w fakturze
i odcieniach oraz blizny i ślady ukłuć owadów w Produktach pokrytych skórą.
3.6. Gwarancja nie obejmuje Produktu, którego na podstawie przedłożonych dokumentów i cech znamionowych
nie można zidentyfikować jako Produktu zakupionego u Gwaranta.
3.7. Gwarancja nie obejmuje sprzętu AGD (Artykułów Gospodarstwa Domowego). Kupujący,
w przypadku awarii sprzętu, zakupionego za pośrednictwem Gwaranta, może skorzystać bezpośrednio
z Gwarancji Producenta, jeśli nie została wyłączona przez Producenta dla Przedsiębiorców.
4. OKRES GWARANCJI
4.1. Okres gwarancji na Produkty oferowane przez Gwaranta liczony jest od daty sprzedaży i wynosi standardowo
24 miesiące dla pracy 1-zmianowej (8-godzinnej). Jeśli produkt jest eksploatowany dłużej niż 8 godzin dziennie,
okres gwarancji ulega skróceniu do 12 miesięcy.
4.2. Strony w Umowie Sprzedaży mogą ustalić inne okresy gwarancji.
4.3. Gwarant udziela Klientowi gwarancji na okres podany powyżej na podstawie faktury VAT lub Umowy
Sprzedaży Produktu. Na życzenie Gwarant wyda Klientowi Kartę gwarancyjną.
4.4. Jeżeli Producent oferuje dłuższy okres gwarancyjny Kupujący ma prawo, wedle własnego uznania skorzystać
z niniejszych OWG lub Gwarancji Producenta z zastrzeżeniem ust. 5.13 i 5.14
5. ZGŁOSZENIE I PROCEDURA GWARANCYJNA
5.1. Podstawą przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia jest spełnienie łącznie następujących warunków:
− zgłoszenia Reklamacji przez Kupującego w formie pisemnej i przesłania listem poleconym lub na adres e-mail
handlowy@comodo.com.pl, ewentualnie za pośrednictwem faxu (tel. 61 843 02 40),
na odpowiednim Formularzu reklamacyjnym, zawierającym: nazwę towaru, numer katalogowy, datę zakupu,
szczegółowy opis uszkodzenia wraz z dodatkowymi informacjami dotyczącymi powstania wad Produktu oraz
załączonymi zdjęciami wadliwego Produktu. Wzór formularza dostępny jest na stronie internetowej
http://www.comodo.com.pl/gwarancja/ lub w siedzibie Gwaranta,
− okazania faktury zakupu lub Umowy Sprzedaży reklamowanego produktu,
− dostarczenia osobistego lub za pośrednictwem firmy kurierskiej reklamowanego Produktu do siedziby Gwaranta
(dotyczy Produktów małogabarytowych) lub umożliwienie, na każdą prośbę Gwaranta, dostępu do Produktów
wielkogabarytowych, w miejscu ich montażu.
UWAGA: Jeżeli Miejsce montażu jest zlokalizowane poza Polską Kupujący, niezależnie od wielkości
i rodzaju reklamowanych Produktów, jest zobowiązany do ich osobistego dostarczenia do siedziby Gwaranta na
swój koszt.
5.2. Wady lub uszkodzenia Produktu ujawnione w okresie gwarancji powinny zostać zgłoszone Gwarantowi
niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni od daty ich ujawnienia.
5.3. Produkt, w którym stwierdzono wadę powinien zostać niezwłocznie wyłączony z użytkowania pod rygorem
utraty gwarancji.
5.4. Gwarant w ciągu 6 dni roboczych, od momentu zgłoszenia Reklamacji, przeprowadza badania wyrobu
i w przypadku stwierdzenia, że wada nastąpiła z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie - potwierdza
przyjęcie zgłoszenia reklamacyjnego oraz określa sposób i zakres naprawy lub wymiany wadliwego towaru.
5.5. Jeżeli Gwarant nie jest w stanie stwierdzić, na podstawie złożonej Reklamacji, czy wada nastąpiła
z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie, odsyła reklamowany Produkt do siedziby Producenta.
W przypadku odrzucenia Reklamacji przez Producenta, Produkt odsyłany jest do miejsca montażu
na koszt i ryzyko Kupującego. Gwarant zastrzega sobie również prawo do obciążenia Kupującego kosztami
manipulacyjnymi związanymi z przeprowadzeniem ekspertyzy Produktu (gdyby była konieczna), jeśli reklamowany
Produkt okaże się sprawny lub uszkodzenie nie było objęte gwarancją.
5.6. Wady produktu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie nie dłuższym niż 14 dni
roboczych od daty przyjęcia pisemnego zgłoszenia. W przypadku, gdy zachodzi konieczność dokonania
skomplikowanej naprawy, a także gdy konieczne jest sprowadzenie części zamiennych
czy podzespołów z zagranicy, Gwarant zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu naprawy nie dłużej jednak
niż o 21 dni roboczych, po uprzednim poinformowaniu Kupującego.
5.7. Okres naprawy gwarancyjnej reklamowanego wyrobu przedłuża odpowiednio czas udzielonej gwarancji
na dany Produkt.
5.8. W przypadku gdy usunięcie wady nie jest możliwe lub wiązałoby się to z nadmiernymi kosztami, Gwarant
może wymienić wyrób na wolny od wad lub zwrócić uiszczoną zapłatę. W wypadku wymiany rzeczy na wolną
od wad w ramach realizacji świadczeń gwarancyjnych, o których mowa powyżej, termin gwarancji dla wymienionej
rzeczy biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
5.9. Produkty małogabarytowe należy, po uprzednim ustaleniu z Gwarantem, odesłać na jego adres, przy czym
koszty i ryzyko przesyłki ponosi Kupujący. Uznanie roszczeń gwarancyjnych Kupującego będzie równoznaczne
z naprawą Produktu lub wymianą Produktu na wolny od wad i zwrotem kosztów przesyłki poniesionych przez
Kupującego
5.10. Produkty wielkogabarytowe, w zależności od rodzaju wady, mogą zostać naprawione przez Gwaranta
na miejscu montażu lub, w przypadku braku takiej możliwości, wysłane na ryzyko i koszt Gwaranta do siedziby
Producenta, z zastrzeżeniem zapisów ust. 5.1. (lokalizacja Miejsca montażu poza Polską).
5.11. Zarówno w przypadku naprawy dokonywanej przez Gwaranta w miejscu montażu,
jak i konieczności dokonania demontażu i przygotowania reklamowanego towaru do wysyłki do siedziby
Producenta, Kupujący zobowiązany jest do zapewnienia swobodnego dostępu do Produktu, usunięcia
z jego powierzchni lub wnętrza wszelkich rzeczy Kupującego np. sprzętu biurowego, dokumentów, akcesoriów
biurowych itp. W innym przypadku serwisant ma prawo domówić działań serwisowych.
5.12. Złożenie Reklamacji przez Kupującego nie zwalnia go z obowiązku zapłaty za reklamowy Produkt. Gwarant
zastrzega sobie prawo wstrzymania procedury gwarancyjnej w przypadku, gdy Kupujący zalega z płatnościami
za faktury przeterminowane dłużej niż 7 dni.
5.13. Niniejsze OWG nie wyłączają uprawnień Kupującego do skorzystania z Gwarancji Producenta oferowanych
bezpośrednio przez fabrykę wytwarzającą zakupiony produkt. W przypadku zgłoszenia reklamacji bezpośrednio
do Producenta, Kupującego obowiązują wszelkie wymogi formalne, eksploatacyjne, okresy gwarancji, procedury
reklamacyjne opisane na Kartach Gwarancyjnych Producenta, załączonych do poszczególnych Produktów
lub dostępnych na stronach internetowych Producenta.
5.14. W przypadku skorzystania przez Kupującego z Gwarancji Producenta gwarancja udzielana przez COMODO Group Sp. z o.o. Sp.k. przestaje obowiązywać.
5.15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym OWG mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl